Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Obowiązek informacyjny eB2B 

Informacja
Administratora Danych Osobowych
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.

 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest:
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
z siedzibą:
ul. prof. Antoniego Gębali 6
20-093 Lublin

reprezentowany przez Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@uszd.lublin.pl lub adresem pocztowym: Inspektor Ochrony Danych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin.
 
Jako Klient eB2B korzystający z usługi Platformy Zakupowej eB2B Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie będzie przetwarzał Pani/Pana dane:
- w przypadku Pani/Pana udziału w postępowaniu zakupowym z wykorzystaniem usługi Platformy Zakupowej eB2B – dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na organizatorze postępowań na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisy Prawa zamówień publicznych oraz przepisy z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679;
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes organizatora postępowania (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679). Prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu organizatorowi postępowania, podmiotowi składającemu zamówienie lub zawierającemu umowę z wykorzystaniem usługi w Platformie Zakupowej eB2B dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzonym postępowaniem;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z platformy eB2B oraz udziału w prowadzonym postępowaniu zakupowym. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny do wykonania zawartej umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie korzystający z usługi Platformy Zakupowej eB2B. Po upływie tego okresu dane będą przetwarzane tylko w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. W razie otrzymania od Pani/Pana żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych Uniwersytecki Szpital Dziecięcy zleca eB2B dokonanie modyfikacji danych Pani/Pana konta.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

​Uniwersytecki Szpital Dziecięcy nie ma zamiaru przekazywać Pani\Pana danych osobowych.